اطلاعات فنی سرویس ایمیل برای اتصال به نرم افزار های مدیریت ایمیل مانند Outlook

مشخصات فنی سرویس ایمیل اختصاصی کاموا به صورت زیر است: 

Account type: IMAP

Incoming mail server: mail.kamva.ir

Port: 993 SSL


Outgoing mail server: mail.kamva.ir

Port: 587 TLS

Outgoing server requires authentication


از این مشخصات می توان برای اتصال سرویس ایمیل به نرم افزار های جانبی مدیریت ایمیل استفاده نمود. برای مثال می توانید با اتصال سرویس ایمیل به نرم افزار outlook فرایند ارسال و دریافت ایمیل ها را بهتر مدیریت کنیداین مشکل شما را حل کرد؟