ایجاد صفحه ها چه کاربردی دارد؟

زمانی که شما برای فروشگاه خود نیاز به منو دارید هر آیتمی که به منو اضافه کنید برای اینکه در سایت شما بتونه به نمایش دربیاد نیازه که به صفحه ای لینک بشه 

بنابراین صفحه مربوطه رو ایجاد میکنید و بهم لینک می کنید.  مثلا یکی از آیتم ها ممکنه آیتم درباره ما باشه که در این صورت در قسمت صفحه ها یک صفحه به اسم 

درباره ما ایجاد می کنید و مطالب مورد نظر رو می نویسید  و در قسمت منو به آیتم درباره ما لینک می کنید. 


این مشکل شما را حل کرد؟