فضای میزبانی چیست؟

فضای میزبانی مجموعه ای از منابع (یا سرویس ها) است. به عبارت دیگر یک بخش مجازی از محیط میزبانی است که در آن آیتم های میزبانی مانند دامنه ها، وب سایت ها، حساب های پست الکترونیکی و غیره می توانند ایجاد می شوند.
 
فضای میزبانی توسط پلان خریداری شده مشخص میشود. در زمان خرید هریک از پلن‌ها میتوانید مشاهده کنید چقدر فضای میزبانی به شما تعلق خواهد گرفت.

این مشکل شما را حل کرد؟